Press enter after choosing selection

The Official Count

The Official Count image
Parent Issue
Day
17
Month
November
Year
1882
Copyright
Public Domain
OCR Text

JerotncJti" ii Muy Ann ArborCÜy- Fiixtvrard 201 11 2] Becond ward ls Va Ttürd ward Mjf 2 '-'■ Fourth Wid 115 1 -;-s i;l 1-ifth Ward 8 82 t Bixth ward 81 38 t Ann Arbor l"qn 138 ' - ■ !' Augusta '■■■■ M l :' BrtagevvRtti '- '■ ■' iJüxler "'- l-jS Freedom [j --" Lima 5 J 6 Lodi ;"'" ''-31 - Lylldon -■ "'- -' Mnnchoster 16 820 8 1 Nnrthiield 8? 130 :; l'ittaiitld 123 -7 B Salem ui; 112 IS Saline i-w ■! 2! 16 sido vra s":i - ShMou '-1! i-1 il Superior 1 122 sv van S2 27.) 2ü i Webster 14U l York !' ' " t 63 YpsilairliTown 11 182 1 Yp-ilanti City- Eitstward Is B Hécbnd wiiui S(i SC J2 Third ward HXi 7S l.7 Foqrth ward 38 K Fiiüi ward ■ KB 8 tol 3l:i í'.ll WB 1 "'.) VOTE I'N I-IHI QOVERSOR. CttlkDy l'ringle Brown Maocs yu'ii AriiorCitr- First ard 2M l0 17 Stecondwanl S7 8 Third ward 108 48 21 Fouith ward US V FIfth ward 60 M 2 Mixth ward 68 BS !■ Anu Art'ur luwu i - i-'' : Angusta 15í H4 1-i S Hridgewatur 67 Ifi9 B Ier ■■' '24 Feédom i: 219 Lima 1"! 84 8 Jj.,ii ...t löti I" I Lviidou SI 113 Mam-hcster 1 Si2 8 17 NorthfleJd M 188 S PitteflelJ _ ISO 7l5 2 Salem 121 107 18 Saline 163 248 5 16 Bcio 1'- n Sharon ■ '. 142 li superior KW l '1 B Sylvan 273 Ü7Í 7 1 Webster í'! B6 ■! York 17-' M: ■■ 67 Ypsilanti Town 166 111 1 ypsilantl City- First ward 187 10') il SfleoAd"wftrd '■'■1 82 y Tliridwnni 112 71 a Foutth SVard 3!) 71 IS 1 ■ í : 1 1 1 mtd 88 155 B Totíü 3587 44.17 2.3 115 ■III r: VOTE ON 00NOEES8MAN. l(-icá EMredge Baker New Ann Arbor City- . hall First Ward '!'■ ll 1 Secourt %vnr.t 90 )K! 2 Tbirdward 123 149 4 Fourth ward 141 128 5 Ftftri ward 84 6 3 .Sixth ward ion 86 Aun Arbor Tov. n 111 13d l 2 Augusta 1Ó3 14G i Bridgewater 63 37" Dexter SO 122 2 Freedom 18 ;20 I.inm KM 128 14 Lodi 6a I-i, Lyndon 62 11:! Manchester 1S1 383 16 Nortlili.ld H ÍHO a Pitt.-tield 128 74 Salem 18-1 111 üalinu I'-i's 1; Sc.io 206 259 14 ton 13 144 Superior III I Syfvan 2M Ü05 7 yfebster ui 8S York 170 14? (17 Ypsilanti ïüWn 172 111 I Yvsilaiili Ctty- First ward 13fl tf I Secondward 95 7v 4 Third ward 120 71 2 Fmuth wavd 87 67 5 Filth ward 66 IS2 2 68 Total "'M 4444 1B5 . ■ i . ON STA I I BENATOK. Krai'i'!iÍLlilnoii(FatU-.Sp.Ty Ann Arbor City- bou. Firt ward 10) m 29 Seoo-.id ward 12X 113 10 Third ward 103 144 23 V rth ward 12 T, 2 21 Viltn waid i:i 60 2 27 Sixth ward 63 68 23 Aun Albur Town 1ÍS 131 ! AneustB 161 í'.n 11 12 Brldaewater 60 171 DextPr "'' 122 2 Frcedom M 2H Lima IM JjW il Lodi : ol Is3 12 Lj-ndon Cl H8 Manchester 193 323 15 Nortbfleld 65 MU 17 2 Pittrtield ra 77 i Salem KI 101 13 Saline 17:1 232 S-i L09 -IV.i 14 r, Sharon 88 l0 ■iiM-icr Kis lis 2 7 Svlviui '-'1 263 7 8 Vfehster 146 86 i brk lïï MS 66 2 Ypsilanti Town 160 112 2 ïpsllatiti City- Fir.-tward'. lö'i S' 17 Secondward Hl 7:: 18 Third wnr.l 113 67 5 11 F nrili wad ::;i n" 10 ; Filth ward 8 130 4 Tutül 3580 SE9 -J';") -Jc7 ■1.'. MlDIUFK. v Ann Arbor City - IN-'oa Wftl'fe For'tli rianl'n nrstwMd " 12a 1 21 heuond wnr,l l0 8a 7 Third ward I' 1 4 Fourth want l-'S 2 11 Filt'n ward V7 3 12 PixtUward '■''' : 1 Aim ArtiorToivn 165 105 1 ." Aujrusta 149 )43 lü 10 Bridgewaler fiii 177 Dexter 63 112 2 Freedora 88 lü'.i Lima 103 129 H j, ,di (7 11.) 11 JA'IlCU'l) oí lit Mivnetiisler 889 2M 10 Kortbfltld U5 108 17 1 ltttsfléid I:ï 7' 2 Sulein II Ufl lï Sii toe i fi 17 Sfiio Któ "■' 11 Sh roa I5S B7 ) Superior..' l'!l 1 S Svlvnn -'' -'- fi 4 itebster 160 '.1 1 York 163 VU M 1 Ypsljanti Towri LBO 96 2 Ypsiïanti City- l.rstward 1:'.' I 1 SecoDd ward 101 4 Thirrt vari 71 11B 1 H ]"mh wnaJ M M f' 2 Híth wui.l 7'J IH 2 :' Totals R)l 4080 K0 179 ON CLEEK. ;i'r ElOb'OH PutB'm liail A mi Arbiir City- Kiruwiu.l 1S7 172 1 10 Secondwrid '.'7 l:7 i Thirdward Ipü 1 21 Fourtjiward li V" 41 Kilih v,-U'l (il M '24 Sixtn ard 98 80 18 AnnArtror town 188 129 7 August 151 Hl )') 13 Brldxewatet "' !(iS licxtur 1 Freeduin ;!' 1'"' Lima 165 W l,rti W l'l 15 tj-ndoa 71 102 MailtllcskT IStT 321 10 Northfield 2 ir. t i; - lMit-ti..](i y:j 76 1 121 1(17 16 Snlluf 16 EO K - Sdo 214 24'.i 7 6 shiirnn 7!' 168 Superior 189 119 1 s Sylvan S7'2 17') : 1 Webster 144 83 1 Vork 17H 14U 04 1 Ypüilanti ïown 181 lul 2 Ypsllauti Cily- l'irstward 141 98 4 1 Sécond ward 113 H 8 Tliird wurd VI 68 2 14 Fourttl ward 41 64 3 i'iiiii wrd 70 154 3 TotulS 1880 4149 157 226 VOTE UN IÏEGISTF.R OF DEEDS. Gilb't Haw'ns Lit'fi'd Wdr'ff Ann Arbor Citv - Flrat trtrd..... 2.W 106 1 K bcoond war.1 ÜB 107 !) Thinl wrd 17H J2 '. 10 Fnurtb wtiid 1H4 7:: 1 l Fiflii ward 110 2i) 1 14 Sixth ward 111 17 IS Ami ArborTown 183 S0 1 fi AUuta 158 1S 9 12 Briitge water 78 105 Duxter (il 110 2 Frcedem t-2 196 I.ima 121 115 10 l.odi 62 174 14 Lynilon 'ü 98 Mmi.Mi.ter 2114 248 18 Northfleld in 9 17 3 Pittafl ld 152 ,'4 2 Salem '65 7S 02 Saline 172 2S2 16 68 Scio 2XH 229 8 1 Bharon 113 Ktt 1 Superior 18.5 94 1 2 8ylvan 330 214 5 Webstar 145 8i) l York 192 133 5 1 Vpsi lanti Toiïll 11)9 lllf 1 Yp.sil.um City- First yraa no 98 :s ;! Second ward 101 8Í 1 'lliirdivard 120 64 2 14 l'ourih ward 56 61 4 4 Fil.hward. 73 151 2 3 Totalt' 4439 3629 162 194 ÏD1K ON TKKASriïER. Hutzt'l Knapp Peters Conrad Ann Arlior Cily- Virj-t ivurH 107 150 1 30 Seeond wal d ïrt 159 1 lfi Thirdward 97 14, „.,4 26 f. m ii Ui erd 114 IJS.áüél 27 Filth ward 64 Vilt V ■' '-í'- Sixth wurd 92 :1 ü Ann Arbortöwii 117 119 1 1 Augusta 152 18 11 18 ewater 65 178 Dextei ."7 121 ! Freedom 8 2W Lima 107 126 14 Lodi 48 Wö 14 Lyndon 01 113 I Manchester 189 888 II Sorthiield 7ö 141 16 8 Mltefield 165 41 -i '1 Salem 121 117 16 Saline KB 24S lfi 'Jfi L-ci,i 1117 -J01 11 S Sharon 10'. 141 1 Superior 111) 119 ] 8 Sylvilü 2tiO 2N) ," 4 VVebsoer ) 8-1 1 York 174 144 66 1 Ypsilanti ïowii 11 3 Ypsi ;tiui City - ward 136 T, 4 4 Sccond ward ii1. 7! 4 Third ward 114 73 2 l'ouith word 41 67 1 3 fc'ifth ward 6Sl.Vi 2 S Tolal S624 4:i58 1SS 268 VOTE ON l'RiilXTTINf; ATTORNEV. FreeWhit- AnTaj-- man mau thony lor Aun Arbor City- Firsr, ward....'. 1!X 1(V 1 22 Sccuml wtird 75 KIO 1 10 Tñirdward IOS 15D I 00 Fonrth v.-ard 116 137 2 18 FiftU ward o'.) 67 2 -Jfi Sixth warrl 86 19 Ann Arí.or Tmvn 186 ÍÍ8 I 7 Augusto litó M lo IS Briqgcwater 68 17:! er r,i 117 2 Freedoin !'■" 'V- Lima 10") 129 13 Lodi ('.! l.7 11 Lvndoa H7 Ufi JÍanchester 205 2".9 8 S'orthfield 5:i 158 l. 3 Plttsfield 120 80 2 Saleiu 111 128 10 SaHne Mil W6 If H Scio ijH 'Jl'! 18 7 Sharoa Í00 U" 1 Superior llt llfl 1 4 Pvlvan .-. 232 ÏU 5 4 Webster U2 t& 1 York 170 l.vt 58 1 Ypsilanti Towfl 1S4 100 2 Ypsilanti City- First Warü 110 127 1 . 4 .nd Ward 1QB 74 8 ThirdWard H7 7S t U Fourlli Wiiro 48 B8 4 3 Flílh Wiird 68 155 jj S Total 3567 448 163 'JS1 r.FI'llKKl-.NTATlVE IX I.EG:SI..VTIKE- lSt DISTRICT. Aun AíbOr City - Kinne. !reg'y. Noble. First Wrd aw m 23 Second V.'ard C Iü7 10 Third Wnnl 125 1 24 Fourih Ward 18 112 24 Filth Ward fi6 i;'. 24 sixdiWanl '.14 31 li) Ana Arbor Towu 159 110 9 85 113 Lililí) 92 185 LyndOD 4 8 Ko.thfieía 90 126 B S.ilem 125 100 19 Pcio 170 291 3 or 1U 11 6 Sylvmi 292 29t) 2 Webster 147 7(i 1 2028 2(X 169 VOTK OS REI'KEM-.NTATIVB IN SECOND LEGISLATIVÏ DISTRICT. Megsn King FIynn Au-'USta 145 138 13 Bridgewater 68 17i freedom ík si Lodi 69 181 Mancheeter lo 19 17 Pittefitld 124 0 Sulilie 178 2iO 16 sharon 1"7 139 York IR8 146 65 Ypsilanti Town 100 122 2 Ynsilautt City- l'irst ward 139 93 2 Becond ward 103 74 4 Thini ward 124 77 2 Fnuiíll wjrd Sil 70 8 Filth warj 69 1Í.2 2 T, tais 1700 2235 135 The foÜQvring is the total vote of ech oaudidate for Coroner: Owen.: 3,503 Darllng 3,718 Sullivan 4,:27 Kapp 4,394 Covert 192 Conklin 197 Sauhders 246 l'atterson 243 Hlnokley S,4b2 Wade 3,511 McKernau 4,510 Sieplicnson 4,4'Jl Walker „ 191 Ciiuie 241 The vote on Circuit Court eis ii'.=uted as fóllows: Suivcyor: TJie amendments recived a fiir vote; tG3 veles vfere east i'or Revisión, aKil 1.227 against, 1,G82 votes were cast in favor oí) and 1.G72 agiinst, the one in relation to i'uc salaries oí circuit coui-t judges.

Article

Subjects
Old News
Ann Arbor Democrat